Elektronické registračné pokladnice - ERP

Naša firma je zmluvným partnerom výrobcu registračných pokladníc EURO, firmy ELCOM. Dodávame celý sortiment fiskálnych pokladníc a iste si medzi nimi nájdete vhodné riešenie pre vašu prevádzku. Ako registrovaná servisná organizácia vykonávame uvádzanie fiskálnych registračných pokladníc do prevádzky, povinné pravidelné servisné prehliadky registračných pokladníc a servis registračných pokladníc EURO od slovenskej firmy ELCOM. Tieto pokladnice plne zodpovedajú novému zákonu č. 289/2008 Z.z.

Povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu

Od 1. januára 2012 sú všetci podnikatelia, ktorí majú pri evidovaní tržieb povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „pokladnica“) povinní uplatňovať postup podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ERP“) a pokladnica už musí spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom o ERP. Zákon o ERP sa vzťahuje na podnikateľa, ktorý predáva tovar alebo poskytuje služby, zoznam služieb je taxatívne vymedzený v prílohe č. 1 zákona o ERP, pričom tržby z predaja tovaru alebo z poskytnutia služby prijíma v hotovosti, alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. Za úhradu v hotovosti sa podľa zákona o ERP považuje aj úhrada pohľadávky (faktúry) v hotovosti, t.j. aj tržbu prijatú v hotovosti na úhradu pohľadávky